Patryk48

about 4 years ago WOS Szkoła podstawowa

1. Przeanalizuj infografikę zamieszczoną w podręczniku na s. 96–97, lub innych źródeł ,następnie wykonaj polecenia A. Zapisz nazwę regionu świata uważanego za najbogatszy i regionu najbiedniejszego. • Region najbogatszy: ………………………………………………………………………… • Region najbiedniejszy: ……………………………………………………………………… B. Wymień trzy państwa globalnej Północy należące do grupy krajów najbogatszych. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… C. Podaj nazwy trzech państw globalnego Południa zaliczanych do krajów najbiedniejszych. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… D. Oceń, który z wymienionych wskaźników najlepiej ukazuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Uzasadnij swoją odpowiedź. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Określ, do których grup państw można zaliczyć Polskę. Uzasadnij swoją odpowiedź. A. Pierwszy, Drugi czy Trzeci Świat B. Północ czy Południe C. Zachód czy reszta świata D. centrum czy peryferia E. społeczeństwo agrarne, industrialne czy postindustrialne F. kraje rozwinięte czy kraje rozwijające się ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Niestety książki nie mam więc nie mogę wysłać tych stron

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii WOS

Ładuj więcej