Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Informatyka about 4 years ago

Hejka, proszę pomóżcie mi z tym zad. Narysować wykresy funkcji y=sin(x), y=cos(x) wykonując kolejno następujące czynności: •utworzyć serię danych stanowiących serię argumentów obejmującą jeden pełny okres podanych funkcji trygonometrycznych, tj. liczb z zakresu 0-360, •przeliczyć serię argumentu z miary kątowej na miarę łukową budując odpowiednie formułę, •zbudować formuły obliczające wartości poszczególnych funkcji odwołujące się do stworzonej wcześniej serii argumentu, •skopiować powstałe formuły dla wszystkich wartości argumentu, •korzystając z kreatora wykresów utworzyć wykresy funkcji na podstawie powstałych danych, •uzupełnić powstały wykres elementami opisowymi. b)Uzupełnić powstały wykres o funkcjęy=tg(x) dodając do arkusza obliczeniowego odpowiednie dane.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Na potrzeby sieci komputerowej przeznaczono jedną podsieć dowolnej klasy adresowej. Zaprojektuj strukturę adresów IP dla danego projektu przy założeniu, że otrzymujemy jeden publiczny adres IP. Podaj adresy rozgłoszeniowe oraz zakresy dopuszczalnych adresów dla każdej podsieci, zakładając, ze maksymalna liczba adresów powinna pozostać do wykorzystania w przyszłości. Projekt okablowania szkolnej sieci komputerowej złożonej z 5 pracowni po 16 komputerów. Łączność pomiędzy pracowniami możliwa tylko za pośrednictwem routera. Dobierz sprzęt aktywny, który wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sprzętu oraz projektu. Dobierz urządzenia pasywne (ilość, rodzaj oraz dane katalogowe), które wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sieci oraz projektu. Wielkość pomieszczeń oraz odległości między budynkami jest dowolna. W projekcie także należy uwzględnić ilość i rodzaj kabla.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Pracownik pewnej firmy otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości k złotych. Dodatkowo co dwa miesiące uzyskuje premię w wysokości 10% miesięcznej płacy podstawowej. Wynagrodzenie wzrasta co trzy miesiące o 5%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie wraz z premią zawsze ostatniego dnia danego miesiąca. Jaką płacę uzyska pracownik po sześciu miesiącach i po roku? Podaj specyfikację zadania, przeanalizuj problem i przedstaw sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika. Przetestuj skonstruowany algorytm dla przykładowych danych.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 6 years ago

Wykonaj projekt zabezpieczeń, dla małej firmy, związany z archiwizacją danych. Wykonaj dwa warianty: 1. Archiwizacji podlegają dane tylko z serwera (jego kopia zapasowa + pliki, które użytkownicy tam zapisują). Zastosuj procedury co jaki czas i w jaki sposób ma być wykonana kopia bezpieczeństwa. 2. Archiwizacji podlega cała sieć firmy: serwer + komputery Zaplanuj całą strukturę archiwizacji, sprzęt i oprogramowanie z pełnym uzasadnieniem dlaczego w taki sposób ma wyglądać proces archiwizacji w tej firmie.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 6 years ago

Leonardo z Pizy, szerzej znany jako Fibonacci, spisał na początku XIII wieku księgę matematyczną Liber Abaci (w wolnym tłumaczeniu Księga rachunków) dotyczącą arytmetyki. W jednym z rozdziałów traktuje ona o ułamkach egipskich. Fibonacci podał kilka metod znajdowania dla charakterystycznych typów ułamków egipskich dla liczb wymiernych oraz jedną ogólną, która zostanie zaprezentowana poniżej. Algorytm rozbicia liczby wymiernej na ułamek egipski m/n można przedstawić w następujący sposób: jeżeli m = 1, zakończ algorytm, w przeciwnym razie odejmij największy możliwy ułamek jednostkowy niewiększy od m/n. Następnie odejmij te dwa ułamki i procedurę kontynuuj aż do momentu, gdy licznik tak powstałego ułamka nie będzie równy 1. Dla przykładu rozbijemy ułamek 5/13. Ponieważ 1/3<5/13<1/2, odejmujemy 5/13−1/3=2/39. Największym ułamkiem jednostkowym nieprzekraczającym 2/39 jest 1/20, proces odejmowania kontynuujemy: 2/39-1/20=1/780. Ponieważ licznik wynosi 1, algorytm się kończy. Ostatecznie 5/13=1/3+1/20+1/780 Ponieważ algorytm ten „wybiera” największe ułamki jednostkowe w każdym kroku, nazywany jest przez to algorytmem zachłannym. Należy się jednak zastanowić, czy algorytm Fibonacciego jest poprawny, to jest czy dla każdej liczby wymiernej z przedziału (0, 1) algorytm się zakończy. By się o tym przekonać, wystarczy zauważyć, że mimo iż mianowniki kolejnych ułamków rosną, to liczniki maleją z każdym krokiem. Stosując rekurencję napisz program który wypisze rozkład dowolnej liczby wiekszej od 0, przedstawi w postaci ułamka egipskiego. wejście dwie liczby naluralne oddzielone spacją p>0,q>0, licznik i mianownik przeliczanej wielkości. wyjście rozkład liczby na ułamek egipski w postaci 1/a1+1/a2+1/a3+...+1/an, gdzie a1<a2<...<an, przykład wejście 4 5 wyjście 1/2+1/4+1/20 przykład wejście 1/2 wyjście 1/2

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej